خو ا جه عبد ا لله ا نصا ری<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

پیر طریقت و ا بر مر د   تصو ف

 

این مرد راه حق در  سا ل ( 396 ق ) د رمنطقه کهند ژ و لا یت هرا ت

 و طن ما زا ده شد و ا ز هما ن خو ر د سا لی ا ستعدا د عجیبی د رفرا گر فتن

علو م ا ز خو یش تبا ر زدا د تا ا ینکه بعد ا زفو ت پد رش ، ما د ر ش و یرا د ر چها ر سا لگی بد بستا ن فر ستا د .

بزو دی علو م متدا ول را ا زا ستا دا ن خو یش بوجه بهترفرا گر فت و د ر سن < 8 سا لگی > به مطا لعه حد یث پر دا خت د ر ا ین و قت ا ملا و ا نشآ د ر ست نو شته و شعر نیزمی سر و د . شو ق و ذ و ق آ مو ختن علو م د ر وی چنا ن بود که د ر خا طرا ت خو یش چنین نو شته ا ست :

< به شب د ر ز یر چرا غ تیلی حد یث نو شتمی فرا غت نا ن خو ر د ن نبو دی و د رفرا گیری چنا ن غر ق بو دی که گر سنگی ا حسا س نکر دی و د ر ا ثنا ی نو شتن ما د ر م نا ن لقمه کرد ی و د ر د ها ن من نها دی... >

ا ستا د تفسیر ش با د ر ک ا ستعدا د د رخشا ن وی د رسن ( 14 سا لگی ) به خلیفه گی و جا نشینی خو یش برگز ید .

خوا جه بز ر گ چنا ن حا فظه قوی دا شت که هر چه را یکبا ر می خوا ند د و با ره به خوا ند ن آ ن ا حتیا ج پیدا نمی کر د . تا جا یکه ا حا د یث ز یا دی را با

 هزا ر ا سنا د و هفتا د هزا ر شعر عر بی حفظ نمو ده بو د و خو د ش نیز

 هزا ر بیت د ر آ ن ز با ن سر و د بو د .

خوا جه عبد ا لله ا نصا ر یکی ا ز بز ر گا ن بی بد یل و بی ما نند ز با ن وا د ب

د ری به شما ر می رو د که کا ر کر د ها ی آ ن منحصر به فر د ا ست وی

 ز با ن و ا د بیا ت د ری را با لند گی خا ص بخشید . به همین ا سا س ا ست که

و یرا نخستین سجع پر دا ز د ر زبا ن د ری د ر سبک شنا سی شنا خته ا ند .

شعر نثرپیر هرا ت ا ز سلا ست ز یبا یی لفظی ، پختگی ، محتوا خا صی بر

 خو ر دا را ست . بو یژ ه د ر نثر مسجع ممتا ز و بی همتا ا ست . که آ ثا ر وی یکی ا ز گرا نبها تر ین آ ثا ر ا د بیا ت د ری و عر فا ن به شما ر می ر و د .

پیر طر یقت !  د ر ا برا زعقا ید و نظر یا ت خو د خیلی جدی و با صرا حت

 بو د که ا ین صرا حت لهجه و تبحر علمی وی ، حسو دا ن را خو ش نیا مد ،

 د ر صد د آ زا ر و ا ذ یت ا و شد ند . چنا نکه پنها نی د ر ز یرسجا ده آ ن بتی را گذا شته و آ نگاه به سلطا ن مسعو د شکا یت کر د ند که خوا جه تو حید و یکتا

 پر ستی را تهد ید و خو د بت می پر ستد .

تا آ نکه هیا تی ا ز طر ف سلطا ن مسعو د تعیین و ا ز ز یر سجا ده وی بت

 پنها ن شده را بیر و ن کشید ند . و یرا متهم به بت پر ستی نمو د ند و سلطا ن مسعو د بی خبر ا زفتنه و د سیسه مخا لفا ن خوا جه را نا آ گا ها نه د ر سا ل

 ( 430 ق) تبعید نمو د .

ا ین نو ع ا فترا و بهتا ن برای ا هل دا نش و عر فا ن چیز تا زه ا ی نبو ده

 ا ست و ا ین ر سم نا جوا نمر دا نه کهن همیشه د ر مو ر د شخصیت ها به

ا جرا د ر آ مد ه ا ست .

ا لبته وا ضع ا ست که د ر آ ن رو ز گا رتیر ه و تا ر خو ا جه ا نصا ری

مشکلا ت زیا دی کشید و لی به تصمیم ا ش خللی وا ر د نکر د . شها مت و

 صرا حت خو ا جه به همگا ن معلو م ا ست و ضر و ر ت به بیا ن نیست .

خو ا جه آ د م تند خو ی و تند مزا جی بو ده ا ست که حقا یق را پا ک و بی پر ده ا ظها ر می کر ده ا ست .

پیر هرا ت دا را ی آ ثا ر گرا نبها ی نیز می با شد که آ نها عبا ر تند ا ز :

منا زل ا لسا بر ین د ر را بطه با عر فا ن و رو ش صو فی و صوفیگری .

ر سا له های د یگرچو ن :

د ل و جا ن .

قلند ر نا مه .

هفت حصا ر .

مقو لا ت .

ا لهی نا مه .

منا جا ت .

ذ م ا لکلا م .

زا د ا لعا ر فین ...

که همه آ ثا ر خوا جه عبد ا لله ا نصا ری سر شا ر ا ز عا لی تر ین نکا ت

ا خلا قی ، ا نسا نی ، عر فا نی ، تر بیو ی و آ هین مر د می و مر د

 مدا ر ی ا ست .

ا ین آ ثا ر گر ا نبها یکی ا ز میر ا ث ها ی فر هنگی و شخصیت ممتا ز و برا ز ند ه ا ین ر و حا نی حقگو و حقجو ما یه ا فتخا ر ما را تشکیل

  مید هد  .

سر ا نجا م ا ین پیر نیکو سیر ت بجا و ید ا نگا ن پیو ست و د ر شهرهرا ت د ر گا ز ر گا ه مر قد ش ز یا ر تگا ه عا م و خا ص  ا ست .

د ر فر جا م کلا م را با سخنا ن عا لما نه  و د لنشین ا ین صو فی حق شنا س خا تمه می

  د هیم   :

-- د نیا را به سگی ده که پا یت را نگیر د و یا به کسی ده که د ستت را بگیرد .

-- ا گر مر دی عیب پو ش با ش نه عیب فا ش ، خدا می بیند و می پو شد و همسا یه نمی بیند و می خر و شد .

-- ا گر د ر آ ب ر و ی خسی با شی و ا گر د ر هوا ر و ی مگسی با شی ، د ل بد ست آ و ر تا کسی با شی .

نه هر طا لب تو ا ند ا شک ر یز ی

نه هر عا شق تو ا ند صبح خیز ی

ترا آ ن به که چو ن مر دا ن سر مست

شبی ا ز خو د سو ی حق گر یزی .

 

 

 

 

 

/ 29 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
hakan

سلام جالب و خوب مي نويسي منتظرت هستم

Dawood Hakimi

اقای قطره سلام های مرا هم پذیرا باشید. کامپوترم کمی مشکل ترداشت می بخشید که دیر امدم. قطره جان اگر به یاد داشته باشی من از همان ابتدا هم با شما چیزی نداشتم به هرصورت اگر امدی باشمشیر امدی دورباره با گل امدی. خوش امدی. اما من با رسالت انسانی که دارم با مسعود و تمام انانیکه انسان می کشد کش دارم من قلبم نفرتی را متحمل نمی شود اما از انسان کش نفرت دارم و فکر می کنم کسی که انسان می کشد انسان نیست. پس من از انسان کش نفرت دارم نه از انسان و کسی که بر انسان رحمی ندارد انسان نیست از او باید متنفر بود. من متاسفانه در کابل نیستم و گرنه با شما در تماس می شدم. اگر در کابل می بودم وقت سرم را به دار می آویختند یا ترور انقلابی می شدم. موفق باشید اما رسالت خودتان را فراموش نکنید. تا بعد بدروود

Daneshjo

سلام قطره جان . در بعضی پيامخانه ها و جاها ديدم شما بدنبال علت بسته شدن سايت( فريبا آتش ) و.... هستيد . برای معلومات دقيق که خدای نکرده به بی راهه نرويد با من تماس بگيريد و يا هر دوست دگر که مايل است .

رهگذر

در باره فریبا آتش دگر همه چیز روشن شده . او یک هرزه بود که مخفی با ده ها مرد رابطه نامشروع داشته و حالا که فرار کرده و جدا شده یک هرزه رسمی شده .

داوود دریاباری

سلام وعرض ادب . ويبلاگ جالبی داريد ...استفاده بردم .سلامت باشيد

ساغر شفا

براد ر فرهيخته و فرهنگی ام را سلام به اندازه قطرات باران بهار تقديم است .شاداب و سر افراز باشی با اين محبت که به همه ارزانی داشته ای .سری به خانه ام بزن که سفره شعرم خالی است .و خانه ام پر از تنهای.....

صديق بقائی

خواننده محترم سلام ُ اينک بسلامتی هرچه بيشتر شما مينگارم: گرجه موضوعی را که اقايون هريک قطره و داود حکيمی نوشته اند از سال ماضی بوده ولی من امروز به ان نظر اندازی نموده ميخواهم برای برادر ان خود بنگارم که : انسان راستی انسان است و لی فراموش نبايد کرد که خداوند انرا خلق نموده ُ پس خالق ما آنرا به تفاوت خلق نموده که ان کار حضرت الهی (خداوند يکتا) می باشد- برما لازم است که به انسان و کرامت ان ارج بگذاريمُ ولی در موارديکه خداوند خودش می فرمايد که (( وقتيکه بالای خانه ء ناموس ووطنت تعرضی صورت مي گيرد ء جهاد عليه ان اقدام و فرض ميکردد)) که اين کلام خداوند بوده و درقران پاک صراحت دارد. روی همين اصل است که انسان هايکه متعرض بودند و يا در اينده هم اگر باشند و به وطن ما تعرض نمايند جهاد بالای عموم ما فرض ميگردد تا اجانب را از خاک مقدس خويش به زور و به هر وسيله که ميشود قلع و قم سازيم. که ما شاالله احمد شاه مسعود قهرمان معرکه با جانبازی سپر ی عليه دشمن قرار گرفت و تا اخرين لمحه حيات از نواميس ملی وتماميت ارضی افغانستان دفاع نموده وحتی تا پای جان در اين راه خدمت نموده استء و اين حقيقت است انکار ناپذير بااحترام

انديشه سبز

سلام حالب است ازمن هم ديدن کنيد. موفقيت تان راآرزودارم. هموطنم.... انديشه سبز

قاتل

آخه بچه چی بهت بگم آدمی؟؟؟ که شک دارم آخه لاشی بچه پررو .... . . . . . . . پایینو نخون ............... . . . . . . . . میگم نخون ........ . . . . . . . خب هر چی شد پای خودت . . . . . . . . کس مادرت